Certifikace

Cíle a strategie společnosti fortell s.r.o.

Cílem společnosti fortell s.r.o. je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících a budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost a bezpečnost výrobků, dále na kvalitu, ceny a termíny dodání, na rozsah služeb a v neposlední řadě na minimální dopady na životní prostředí. Tyto požadavky chce společnost fortell s.r.o. naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých pracovníků, zkušeností zákazníků a dodavatelů, s hledáním a využitím nových produktů na trhu.

Hodláme investovat do vzdělávání pracovníků, s cílem zvyšovat jejich environmentální povědomí s cílem zajištění větší stability zavedeného integrovaného systému managementu – management kvality a management životního prostředí, v souladu s novými vydáními norem ČSN EN ISO 9001:2016ČSN EN ISO 14001:2016, kde jsme byli úspěšně recertifikováni v listopadu 2023 od zákazníky uznávané certifikační společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.

QMS + EMS

Politika společnosti v rámci Integrovaného systému managementu

 

Politika kvality (QMS) 

 • Společnost fortell s.r.o. zajistí stabilní kvalitu všech produktů za konkurenčně a ekonomicky schopné ceny
 • Technické vybavení společnosti potřebné k realizaci zakázek bude udržováno na vysoké úrovni a v dobrém technickém stavu, bude dále rozvíjeno a rozšiřováno.
 • Kvalita výrobků je ověřována systémem kontrol, za použití nejmodernějších měřicích zařízení, kontrolních metod a speciálních SW (např. SPC řízení procesů apod.). Společnost udržuje styky se zákazníky v průběhu realizace výroby.
 • Systém managementu kvality zajišťuje udržování a stálé zlepšování výrobního procesu a podpůrných činností, v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.

 

Základní cíle Politiky kvality naší společnosti (QMS)

 • Zajistit ekonomickou stabilitu společnosti s ohledem na investiční úvěr spojený s výstavbou nové Skladové a montážní haly (kolaudace v r. 2016).
 • Udržet a případně i rozšířit své místo na trhu, plně využít výhod presentace nových výrobních a skladovacích prostor.
 • Zajistit zakázkovou náplň umožňující udržet stávající personální obsazení společnosti, zejména odborně kvalifikované pracovníky a specialisty, být připraven přes stále stoupající poptávku i na možnou budoucí situaci s určitým poklesem zakázek
 • Poskytovat pouze kvalitní výrobky a služby, zachytit co nejdříve vadu v realizačních procesech. Nekvalitní produkty snižují naši výkonnost, náš zisk a kazí jméno společnosti u zákazníků
 • Zajistit, aby práce v naší společnosti byla pro každého pracovníka osobní prestižní záležitostí, aby každý pracovník dbal o dobré jméno společnosti.
 • Uspokojit v maximální míře potřeby zákazníka, aby neměl důvod vyhledávat konkurenci. Zákazník musí odcházet s pocitem, že jsme pro něj vykonali maximum a že jsme splnili, co mu bylo slíbeno. Spokojený zákazník se vrací.
 • Vést slušně a korektně vztahy se zákazníky a obchodními partnery a stejný postoj vyžadovat i od našich partnerů.
 • Provádět všechny aktivity společnosti maximálně šetrně k životnímu prostředí v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2016.
 • Garantovat trvalou shodu systému managementu kvality s normou ČSN EN ISO 9001:2016 a deklarovat svůj závazek jeho trvalého zlepšování
 • Systematizovat a unifikovat zavedené postupy na jednotlivých střediscích.

Environmentální politika (EMS)

 

 • Naše společnost je si vědoma toho, že každý člověk je spolu s ostatními organismy neoddělitelnou součástí přírody a že svou činností ovlivňuje životní prostředí.

 • Činnosti naší společnosti chceme realizovat v souladu se zákonnými normami a v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2016.

 • Chceme se chovat šetrně k životnímu prostředí, aby provozování našich činností mělo co nejmenší dopady na životní prostředí, abychom tak ochránili vlastní pracovníky a okolí.

 • Chceme se chovat tak, aby i budoucí generace měla zachovanou možnost uspokojovat své základní životní potřeby, aby se nesnížila rozmanitost přírody a byla zachována přirozená funkce ekosystému.

 • Rozhodli jsme se proto zavést v naší společnosti systém environmentálního managementu, tzn. systém týkající se životního prostředí a směřující k zajištění vyšší úrovně ochrany životního prostředí, jakožto součást integrovaného systému managementu.

 

Základní cíle Environmentální politiky naší společnosti (EMS) :

 • Provozovat takovou činnost, která je v souladu s platnou právní legislativou vztahující se k životnímu prostředí, tzn. dodržovat a splňovat požadavky zákonů, nařízení a vyhlášek, popřípadě jiných norem či požadavků, které se nás týkají ve vztahu k životnímu prostředí

 • Předcházet vzniku příčin vedoucím k znečišťování nebo poškozování životního prostředí

 • Minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a pokud dojde při činnosti ke znečištění nebo poškození přírody, tak toto znečišťování nebo poškozování omezit a odstranit

 • Seznamovat pracovníky s ochranou životního prostředí a využívat jejich znalostí, schopností a dovedností při vykonávání pracovní činnosti. Tyto znalosti pak dále zvyšovat a prohlubovat

 • Udržovat při své činnosti pořádek na pracovišti

 • Nakládat se vzniklým odpadem dle platných právních norem, zejména třídit odpad, zařazovat jej dle katalogu odpadů a předávat pouze oprávněné osobě. Dále pak předcházet nadměrnému vzniku odpadů

 • Zajišťovat pravidelné měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů

 • Poskytovat pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí a komunikovat s veřejností, státní správou

Globálním cílem, pro který byl Integrovaný Systém Managementu (QMS + EMS) zaveden, a podle kterého byla zpracována Politika společnosti, je šetrný přístup k životnímu prostředí, maximální spokojenost zákazníka a tím i dlouhodobá prosperita společnosti.